Regulamin zasilania kont kierowców przelewy24

Regulamin zasilania kont kierowców

§1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Symbol Alfa sp. z o.o. usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania) kont indywidualnych Użytkowników (kierowców) – tzw. konto Kierowcy, rozliczanych w formie przedpłat, za pośrednictwem przelewy24.pl - serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisaną do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

2. Korzystanie z usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie, możliwe jest przy użyciu urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową lub inną aplikację służącą do wyświetlania stron internetowych oraz wymaga zawartej umowy z Symbol Alfa sp. z o.o., umożliwiającej korzystanie z usług zasilenia konta rozliczanych w formie przedpłat, za pośrednictwem przelewy24.pl.

3. Symbol Alfa sp. z o.o. nie prowadzi dla Użytkownika (kierowcy) rachunku płatniczego, o którym mowa w ustawie z dn. 19.06.2011 o usługach płatniczych.

§2 Definicje

1. Dzień roboczy - dzień inny niż sobota oraz dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w którym Symbol Alfa sp. z o.o.prowadzi swoją działalność.

2. Konto Kierowcy – konto, prowadzone dla Użytkownika serwisu przez Symbol Alfa sp. z o.o.za pośrednictwem przelewy24.pl w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem http://www.otaxi.com.ua, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o działaniach Użytkownika w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Symbol Alfa sp. z o.o.za pośrednictwem przelewy24.pl.

3. Akceptant – Symbol Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 264 2, (kod pocztowy: 02-210), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł w całości opłacony, adres e-mail: biuro@optitaxi.pl.

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

5. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem http://otaxi.com.ua, prowadzony przez Symbol Alfa sp. z o.o.współpracujący z systemem informatycznym przelewy24.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą korzystać z Usługi celem Zasilenia Konta.
6. Instytucja pośrednicząca – instytucja inna niż przelewy24.pl, za pośrednictwem której Użytkownik przekazuje przelewy24.pl środki dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności bank, instytucja płatnicza.

7. Usługa – jednorazowa usługa polegająca na umożliwieniu w ramach Serwisu uzupełnienia doładowania przez Użytkownika konta prowadzonego przez Symbol Alfa sp. z o.o.za pośrednictwem przelewy24.pl w formie przedpłat, o kwotę wskazaną przez Użytkownika.

Użytkownik – każdy podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, który korzysta z Usług w ramach Serwisu na podstawie umowy zawartej z Akceptantem i który dokonuje Zasilenia Konta własnego albo dokonuje Zasilenia Konta osoby trzeciej.

Użytkownik OptiKierowca – podmiot, który założył konto Kierowcy w serwisie internetowym w domenie www.optitaxi.pl dla zasilenia swojego konta za pośrednictwem przelewy24.pl.

Zasilenie Konta – doładowanie konta prowadzonego przez Symbol Alfa sp. z o.o. za pośrednictwem przelewy24.pl o kwoty zadeklarowane przez Użytkownika.


§3 Charakterystyka Usługi

Symbol Alfa sp. z o.o.za umożliwia Użytkownikom internetowe zasilanie kont użytkowników za pomocą sposobów płatności udostępnianych przez przelewy24.pl.

W ramach Usługi możliwe jest Zasilanie Konta o kwoty: od 10 do 999 PLN.


§4 Zasady Zasilania Kont

1. W celu Zasilenia Konta w ramach Serwisu Użytkownik powinien zalogować się na swoim koncie poprzez podanie w odpowiednich polach: a) swojego numeru wywoławczego, b) jednorazowegohasła otrzymanego w formie komunikatu w aplikacji w telefonie podany podczas podpisywania umowy.Następnie, po zalogowaniu i wybraniuopcji „Doładuj", Użytkownik w odpowiednich polach podaje wartości Zasilenia Konta (kwotowo) i zostaje przekierowany na stronę płatności przelewy24.pl. Warunkiem przekierowania jest poprawne wypełnienie wymaganych pól oraz zatwierdzenie Regulaminu Zasilania Kont Kierowców.

2. Spełnienie wymogów określonych powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu warunkuje rozpoczęcie procedury związanej z Zasileniem Konta.

3. Użytkownik uzyskuje dostęp do planszy przedstawiającej możliwe sposoby płatności. Po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej, po podaniu swojego imienia, nazwiska oraz adresue-mail, a także zatwierdzeniu zapoznania się z załączonymi regulaminami określającymi zasady korzystania z płatności przelewy24.pl, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę swojego banku lub innej instytucji i dokonuje Zasilenia Konta poprzez jeden z dostępnych sposobów płatności, o których mowa w § 3.

4. Zamówienie Usługi uznaje się za złożone przez Użytkownika z momentem dokonania płatności za pomocą udostępnionych w Serwisie sposobów płatności.

5. Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika przelewy24.pl kierują do Użytkownika komunikat, w którym informują o warunkach realizacji Usługi. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy składaną przez Użytkownika.

6. Zasilenie Konta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu zaksięgowania płatności przez przelewy24.pl oraz pod warunkiem, że dokonana przez Użytkownika płatność odpowiada kwocie wskazanej w formularzu zamówienia jako wartość Zasilenia Konta. Z momentem potwierdzenia realizacji płatności przez przelewy24.pl, Symbol Alfa sp. z o.o.przyjmuje ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi na warunkach wynikających z Regulaminu.

7. Chęć otrzymania potwierdzenia dokonanych wpłat Użytkownik powinien zgłosić do 5. dnia kolejnego miesiąca. Rachunek będzie uwzględniał wszystkie wpłaty dokonane w danym miesiącu kalendarzowym.

8. Z tytułu świadczenia Usługi nie są pobierane jakiekolwiek dodatkowe opłaty na rzecz Akceptanta ponad kwotę doładowania. Skorzystanie z Usługi nie zwalnia jednak Użytkownika od ponoszenia kosztów wynikających z korzystania przez Użytkownika z wybranego sposobu płatności, jak również wynikających z używanych przez Użytkownika środków porozumiewania się na odległość w celu zrealizowania Zasilenia Konta. Wskazane koszty ponosi Użytkownik, zgodnie z treścią umów łączących Użytkownika z odpowiednimi podmiotami, w szczególności bankami.

9. Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o której mowa ust. 6 niniejszego paragrafu, ze względu na charakter Usługi, która zostaje w pełni wykonana za wyraźną zgodą konsumenta niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usługi.

10. Wszelkie operacje finansowe związane z Zasileniem Konta wykonywane są wyłącznie w walucie polskiej.


§6 Dostępność płatności

1. Z płatności mogą korzystać Użytkownicy mający pełną zdolność do czynności prawnych.

2. O możliwości korzystania z Płatności decyduje umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Akceptantem, umowa pomiędzy Użytkownikiem a instytucją pośredniczącą oraz umowa przelewy24.pl i Akceptantem.


§7 Niewłaściwe użycie płatności

1. Serwis nie może być wykorzystywany do zapłaty za usługi, którymi obrót nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także takich, które naruszają prawo osób trzecich.

2. Użytkownik nie może dostarczać przez przelewy24.pl i Serwis treści o charakterze bezprawnym.

3. Serwis nie może być wykorzystywany w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu.


§8 Zakres odpowiedzialności Optima TOV sp. z o.o.

1. Symbol Alfa sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za następstwa podania niewłaściwych danych przez Użytkownika.

2. Symbol Alfa sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu w przypadku, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub jeżeli brak odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie płatności wynika z obowiązujących przepisów prawa.


§9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie w drodze elektronicznej.

2. Regulamin może zostać zmieniony przez Symbol Alfa sp. z o.o.w każdej chwili. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z dniem udostępnienia zmienionego Regulaminu za pośrednictwem Serwisu. Informacje o zmianach Regulaminu i terminach wejścia ich w życie zamieszczane będą w Serwisie z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Zmiana Regulaminu nie wpływa na sposób wykonania Usługi będącej w trakcie realizacji.

3. Niniejsza umowa o świadczenie Usługi zawierana na czas określony wyłącznie na potrzeby wykonania danej Usługi oraz innych obowiązków wynikających z Regulaminu związanych z Usługą.

4. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usługi jest prawo polskie.

5. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Symbol Alfa sp. z o.o.a Użytkownikiem jest język polski.

6. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.